Căn cứ Kế hoạch số 3141/SYT-NVY, ngày 29 tháng 11 năm 2019 cua Sơ Y tế tỉnh’Quảng Ninh'và kế hoạch số 1345/KH-TTKSBT, ngày 29/11/2019 cuaTrung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh về việc khám sàng lọc và phầu thuật thay Thủy tinh thể tại thị xã Đông Triều năm 2019.

Thực hiện KH 981/KH-TTYT ngày 03/12/2019 của TTYT thị xã Đông Triều về Phối họp khám sàng lọc và phẫu thuật thay Thủy tinh thê năm 2019

Ngày 12/12/2019 TYT xã Tràng Lương Phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh về việc khám sàng lọc và phầuthuật thay Thủy tinh thể cho người dân trên địa bàn xã.

Tổng số  23  đối tượng được khám và sàng lọc.