PHÂN CÔNG

CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ PHÒNG Y TẾ

 

Căn cứ Quyết định số 2089/ QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND thị xã Đông Triều ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế ,Trạm Y tế xã, phường thị xã Đông Triều;

 Căn cứ Quyết định số 07 /QĐ-PYT ngày 08/01/2019 của Phòng Y tế Đông Triều về việc ban hành Quy chế làm việc của Phòng Y tế, Trạm Y tế xã, phường thị xã Đông Triều;

Phòng Y tế  xây dựng chức năng nhiệm vụ và phân công chức trách nhiệm vụ công chức, viên chức, người lao động trực thuộc Phòng Y tế cụ thể như sau:

I. Những nguyên tắc chủ yếu về phân công công việc của Phòng Y tế

1. Nguyên tắc chung: Phòng Y tế thị xã hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, kết hợp giữa sự lãnh đạo của tập thể lãnh đạo với sự điều hành của Trưởng phòng và đề cao trách nhiệm của mỗi cá nhân để giải quyết công việc theo những nguyên tắc chủ yếu và phân công công việc như sau:

2. Trưởng phòng: Lãnh đạo, điều hành và quản lý chung về mọi mặt hoạt động và công tác của Phòng Y tế thị xã; quyết định những công việc thuộc thẩm quyền đã được pháp luật quy định và chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình; đồng thời, cùng tập thể lãnh đạo Phòng Y tế chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của Phòng Y tế trước Thường trực Thị ủy, Thường trực HĐND và Thường trực UBND thị xã.

Khi Trưởng phòng đi vắng sẽ ủy quyền cho một Phó trưởng phòng để chỉ đạo, giải quyết các công việc hàng ngày của Phòng Y tế và chủ trì chỉ đạo, phối hợp hoạt động chung Phòng Y tế.

3. Các Phó Trưởng phòng, công chức, viên chức Phòng Y tế thị xã:

Mỗi Phó trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác của Phòng y tế.

Phó trưởng phòng được sử dụng quyền hạn của Trưởng phòng, được nhân danh Trưởng phòng khi giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được Trưởng phòng giao phụ trách.

Phó trưởng phòng có trách nhiệm tăng cường phối hợp giải quyết công việc chung của Phòng Y tế thị xã và chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực của Phó trưởng phòng khác phụ trách, thì trực tiếp phối hợp với Phó trưởng phòng đó để giải quyết. Trường hợp các Phó trưởng phòng có ý kiến khác nhau, chưa thống nhất, thì Phó trưởng phòng đang chủ trì giải quyết công việc đó báo cáo Trưởng phòng quyết định.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm về các quyết định của Phó trưởng phòng trong khi thực hiện các nhiệm vụ được Trưởng phòng phân công phụ trách.

Hàng tuần Phòng y tế họp giao ban để đánh giá công việc tuần trước, đề ra nhiệm vụ tuần này; Phó trưởng phòng, công chức, viên chức tổng hợp tình hình công việc mình phụ trách để báo cáo Trưởng phòng nắm được để chỉ đạo; những vấn đề phát sinh ngoài kế hoạch hoặc vượt thẩm quyền, những vấn đề chưa được quy định, Phó trưởng phòng báo cáo để Trưởng phòng và tập thể lãnh đạo Phòng Y tế thảo luận, thống nhất, quyết định.

Tùy theo yêu cầu nhiệm vụ và công tác chỉ đạo, điều hành của thị xã trong từng thời gian, Trưởng phòng có thể trực tiếp giải quyết một số công việc cụ thể đã phân công cho Phó Trưởng phòng, hoặc quyết định bổ sung, điều chỉnh lại sự phân công công việc cụ thể giữa các Phó Trưởng phòng.

II. Phân công công việc Phòng y tế thị xã

1. Bà Đào Thị Kim Dung – Trưởng phòng.

Trưởng phòng là người đứng đầu của Phòng Y tế, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng Y tế. Quyền hạn và phạm vi giải quyết công việc theo quy định tại Điều 3, Quy chế làm việc của Phòng Y tế; bao gồm:

- Tham mưu cho Thường trực UBND thị xã quản lý toàn diện về lĩnh vực y tế, dân số trên địa; trình TTUBND thị xã chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, công tác dân số- KHHGĐ. Giữ mối quan hệ chặt chẽ với các phòng, ban, ngành, địa phương, các đơn vị thuộc ngành y tế từ tỉnh đến thị xã trong quá trình tham mưu, giúp việc cho Thường trực UBND thị xã. Triển khai các chương trình, kế hoạch khi được phê duyệt.

- Đề xuất các vấn đề thuộc chủ trương, chính sách, biện pháp để TT UBND thị xã chỉ đạo trong lĩnh vực y tế.

- Chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Phòng Y tế, Trạm y tế.

- Công tác thi đua, khen thưởng;

- Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở hành nghề y công lập, dân lập, cơ sở hành nghề dược tư nhân;

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác nội vụ, ngoại vụ, tài chính, phòng chống tham nhũng, sửa chữa, xây dựng trạm y tế.

- Khám bệnh, chữa bệnh.

- Thẩm định, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi thẩm quyền.

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý của cơ quan chuyên môn cho cán bộ, công chức xã, phường.

- Công nghệ thông tin. Trang Wibsai Phòng Y tế

- Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, viên chức, hợp đồng lao động, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thị xã giao hoặc theo quy định của pháp luật.

- Tham gia cùng đoàn kiểm tra, giám sát của thị xã.

- Phụ trách 05 Trạm Y tế  xã, phường: Phường Mạo Khê, phường Kim Sơn, phường Xuân Sơn, phường Hưng Đạo, xã Thủy An

2. Bs.Nguyễn Quốc Hưng- Phó trưởng phòng phụ trách lĩnh vực quản lý nhà nước về y tế   

  Trực tiếp phụ trách, tham mưu cho Trưởng phòng, tổng hợp các lĩnh vực sau

- An toàn thực phẩm

- Hành nghề Y, dược công lập, dân lp

- Bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hoá gia đình.

- Chương trình chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

- Tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Thông tin, tuyên truyền

- Thống kê báo cáo định kỳ, đột xuất của Phòng Y tế

- Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối

- Trực thường trực giải quyết công việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.

Phụ trách 08 TYT xã: Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây, Hoàng Quế, Yên Đức, Yên Thọ, Bình Dương, Nguyễn Huệ, Hồng Phong

3. Bs Nguyễn Văn Trường - Phó trưởng phòng phụ trách công tác y tế dự phòng, Trạm y tế xã, phường  

 Trực tiếp phụ trách, tham mưu cho Trưởng Phòng, tổng hợp các lĩnh vực sau

- Phụ trách toàn các hoạt động của Trạm y tế; Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đến năm 2020;

- Phòng chống dịch bệnh;

- Khám chữa bệnh của Trạm y tế;

- Truyền thông giáo dục sức khoẻ,

- Các chương trình y tế quốc gia;

- Công đoàn;

- Tham gia các Đoàn kiểm tra, thẩm định;

- Thống kê báo cáo định kỳ của tuyến xã;

- Xử lý chất thải y tế;

- Phụ trách công tác trật tự nội vụ, kỷ luật kỷ cương hành chính, văn hóa công sở của Phòng Y tế, Trạm y tế.

- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao; theo dõi thi hành pháp luật.

- Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn thuộc thị xã.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.

Phụ trách 08 TYT xã: Tràng Lương, Bình Khê, An Sinh, Tân Việt, Tràng An, Đức Chính, Đông Triều, Việt Dân

4. Ds.Tô Hương Thảo- Chuyên viên nghiệp vụ dược, hành chính, thủ kho, thủ quỹ.

Trực tiếp phụ trách, tham mưu, tổng hợp các lĩnh vực sau

- Cùng đồng chí Nguyễn Quốc Hưng quản lý chương trình, danh sách cơ sở hành nghề y, dược tư nhân y dược cổ truyền, mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm

- Phụ trách chính về thủ tục hành chính tại hành chính công;

- Nghĩa vụ quân sự, phối hợp quân dân y;

- Công tác dược tại các trạm y tế;

- Chủ trì thực hiện triển khai, tổng hợp nhiệm vụ liên quan đến công tác khám chữa bệnh BHYT; các nội dung thủ tục triển khai, thanh toán thuốc BHYT;

- Phụ trách công tác thống kê, tổng hợp báo cáo, thống kê nhân lực y tế toàn thị xã và các chỉ tiêu y tế. Phối hợp tham gia công tác quản lý BHYT; cải cách hành chính. Tham gia quản lý, kiểm tra hành nghề y, dược tư nhân, tổng hợp và làm báo cáo định kỳ liên quan đến lĩnh vực y tế.

- Theo dõi phụ trách, đề xuất kiện toàn các Ban chỉ đạo cấp thị xã;

- Phụ trách hồ sơ viên chức;

- Theo dõi, quản lý tài sản, trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất của Phòng Y tế và Trạm Y tế xã, phường. Quản lý công tác văn thư, thủ kho, thủ quỹ của cơ quan.

- Phối hợp phụ trách công tác Nữ công.

- Chủ động đề xuất với lãnh đạo cơ quan về những giải pháp thực hiện liên quan đến nội dung công việc được phân công.

- Tham mưu cho Lãnh đạo cơ quan xây dựng kế hoạch kiểm tra các hoạt động trên lĩnh vực hành nghề y, dược, mỹ phẩm; ATTP… trên địa bàn.

- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao; theo dõi thi hành pháp luật.

- Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn thuộc thị xã.

- Phụ trách công tác cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm.

- Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật;

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của các Trạm y tế xã, phường về công tác dược, quản lý sử dụng tài sản trang thiết bị và một số hoạt động khác khi được phân công.

- Tham gia cùng đoàn kiểm tra liên ngành của thị xã;

- Phối hợp phụ trách công tác tổ chức cán bộ, theo dõi lên lương định kỳ và nghỉ hưu của công chức, viên chức, người lao động của Phòng Y tế và trạm y tế cũng như các chế độ khác theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công;

5. Viên chức kế toán – Vương Thị Thúy Hòa

Trực tiếp phụ trách, tham mưu, tổng hợp các lĩnh vực sau

- Tài chính, tổng hợp các đề xuất của các trạm y tế.

- Công tác tuyên truyền

 - Thực hiện việc cập nhật và theo dõi các chỉ tiêu kinh phí. Thực hiện việc thanh, quyết toán, giúp lãnh đạo cơ quan về việc chi tiêu kinh phí, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

- Lập sổ sách theo dõi tài sản, trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất... của Phòng Y tế và của các Trạm Y tế xã, phường. Chủ động đề xuất các giải pháp thực hiện liên quan đến nội dung công việc được giao; hướng dẫn nghiệp vụ, theo dõi giám sát, đôn đốc Trạm y tế các xã, phường thực hiện việc quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, tài sản trang thiết bị được trang bị.

-Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao; theo dõi thi hành pháp luật.

Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn thuộc thị xã.

Chủ động đề xuất các giải pháp thực hiện liên quan đến nội dung công việc được giao. Báo cáo các chương trình dự án đang được triển khai trên địa bàn thị xã liên quan đến công việc đang phụ trách.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công