Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc đối với các cơ sở khám, chữa bệnh (đơn vị) công lập địa phương trực thuộc UBND tỉnh/ thành phố

Cơ quan ban hành Sở
Số hồ sơ
Lĩnh vực Tài chính y tế
Cách thức thực hiện

Gửi hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc nộp trực tuyến qua mạng tại địa chỉ: http://dichvucong.quangninh.gov.vn

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức (Cơ sở khám, chữa bệnh công lập địa phương mua thuốc bằng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, nguồn quỹ bảo hiểm y tế và các nguồn thu hợp pháp khác).

Cơ quan trực tiếp thực hiện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

+ Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: UBND tỉnh Quảng Ninh

+ Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sở Y tế.

- Cơ quan phối hợp: Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện

Quyết định phê duyệt.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016.

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

Bước 1: Đơn vị nộp hồ sơ trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc tại Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc nộp trực tuyến qua mạng tại địa chỉ: http://dichvucong.quangninh.gov.vn

Bước 2: Cán bộ TTHCC tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho cơ sở đề nghị.

TTHCC chuyển 01 bộ hồ sơ cho UBND tỉnh và chuyển 01 bộ cho Sở Y tế để thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Bước 3: Thẩm định và phê duyệt:

UBND tỉnh giao cho Sở Y tế chủ trì tổ chức thẩm định kế hoạch đấu thầu  trước khi trình người có thẩm quyền phê duyệt. Sở Y tế có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định hồ sơ theo các nội dung đã qui định.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Sở Y tế có trách nhiệm hướng dẫn bổ sung tài liệu hoặc trả lại hồ sơ cho đơn vị trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận tài liệu.

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, tài liệu, Sở Y tế và cơ quan liên quan tổ chức thẩm định và báo cáo kết quả thẩm định theo đúng quy định của Thông tư số 11/2016/TT-BYT.

- Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định và hồ sơ trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của cơ sở y tế, UBND tỉnh có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Bước 4: Trả kết quả cho đơn vị trình duyệt

Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

(1) Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc kèm theo phụ lục chi tiết các gói thầu

(2) Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch đấu thầu mua thuốc của năm trước liền kề và giải trình vắn tắt kế hoạch đấu thầu mua thuốc đang trình duyệt

(3) Quyết định giao chỉ tiêu chi ngân sách nhà nước theo năm kế hoạch của cấp có thẩm quyền.

(4) Hợp đồng Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

(5) Biên bản họp Hội đồng Thuốc&Điều trị (với gói thầu thuốc theo tên biệt dược và tương đương điều trị) của đơn vị trình duyệt kế hoạch

(6) Quyết định phê duyệt danh mục, số lượng và giá dự kiến từng mặt hàng thuốc của chủ đầu tư

- Số lượng hồ sơ:  02 bộ gốc


Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

- Trường hợp từ nguồn ngân sách nhà nước:Dự toán mua thuốc từ nguồn ngân sách nhà nước năm kế hoạch được cấp có thẩm quyền giao (Trường hợp chưa được giao dự toán thì căn cứ vào thực tế mua thuốc, sử dụng thuốc từ nguồn ngân sách nhà nước của năm trước liền kề và dự kiến nhu cầu sử dụng thuốc trong năm để lập kế hoạch).

- Trường hợp từ nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm cả nguồn thu do cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán):

+ Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm kế hoạch đã ký giữa cơ sở y tế và cơ quan Bảo hiểm xã hội;

+ Thực tế mua thuốc, sử dụng thuốc từ nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của năm trước liền kề và dự kiến nhu cầu sử dụng thuốc trong năm kế hoạch theo phân tuyến kỹ thuật của cơ sở y tế.

- Đối với thuốc mua từ nguồn thu khác của đơn vị: căn cứ vào thực tế mua thuốc, sử dụng thuốc từ nguồn thu khác của năm trước liền kề và dự kiến nhu cầu sử dụng thuốc trong năm kế hoạch theo phân tuyến kỹ thuật của cơ sở y tế.

VIDEO CLIP
DANH SÁCH TYT TRỰC THUỘC