Nhân viên Trạm y tế Tràng Lương đang thực hành vào phần mềm trang Cổng thông tin điện tử Portal